Wat kun je van ons verwachten?

Voor ING is duurzaamheid een belangrijk thema. Ook als het om beleggen gaat, houden we steeds meer rekening met mens, milieu en maatschappij. Op deze pagina lees je hoe we omgaan met duurzaamheid binnen de fondsen beheerd door ING Solutions Investment Management (‘ISIM’).

Duurzaamheid bij beleggen wordt vaak aangeduid met de afkorting ‘ESG’, wat staat voor de drie duurzaamheidsfactoren milieu (‘Environmental’), mens (‘Social’) en maatschappij (‘Governance’, de manier waarop bedrijven worden bestuurd):

  • Milieu ('Environmental'): denk hierbij aan onderwerpen zoals klimaatverandering en CO2-uitstoot. 
  • Mens ('Social'): denk bijvoorbeeld aan goede arbeidsomstandigheden of het tegengaan van kinderarbeid.
  • Maatschappij ('Governance'): voorbeelden zijn diversiteit binnen het bestuur of een goed beleid voor het tegengaan van corruptie.

Bij het nemen van beleggingsbeslissingen proberen we met al deze drie duurzaamheidsfactoren rekening te houden. Zo streven we ernaar om, naast het behalen van financiële doelstellingen, een positieve bijdrage te leveren. Tegelijkertijd proberen we daarmee de risico’s op ESG-gebied te beperken. Denk aan het rekening houden met de gevolgen van klimaatverandering voor bedrijven of het uitsluiten van bedrijven die de regels overtreden.

Bij ISIM houden we op verschillende manieren rekening met duurzaamheid. Daarbij proberen we zo veel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van onze klanten. Hoe we dat doen, hebben we beschreven in vier publicaties:

  1. In het document ‘Bewust beleggen-beleid’ (Responsible investment guidelines) hebben we beschreven, hoe we binnen de verschillende beleggingsproducten omgaan met duurzaamheid. 
  2. Per fonds hanteren we procedures. We willen bijvoorbeeld niet in alle bedrijven beleggen en sluiten bepaalde bedrijven uit, bijvoorbeeld bedrijven die zich richten op de winning of verwerking van steenkool. Ook gaan we bij sommige beleggingsproducten in gesprek met de ondernemingen waarin we beleggen (‘engagement’). 
  3. In het beleid ‘ING gedragslijnen duurzaamheidsrisico’s’, leggen we uit hoe we omgaan met duurzaamheidsrisico’s.
  4. In de publicatie ‘Verklaring ongunstige effecten duurzaamheidsfactoren’ (Principle Adverse Impact Statement), lees je hoe we de nadelige effecten op de maatschappij en het milieu willen beperken van de bedrijven waarin we beleggen.

SFDR Fundrange Mapping

Het document "SFDR Fundrange Mapping" beschrijft de mapping van de fondsranges van ISIM met betrekking tot de Europese regelgeving "Sustainable Finance Disclosure Regulation" (SFDR).

De mapping deelt de fondsen als volgt in:

  • Fondsen die geen milieu en/of maatschappelijke kenmerken bevorderen ("Artikel 6")
  • Fondsen die milieu en/of maatschappelijke kenmerken bevorderen ("Artikel 8")
  • Fondsen met duurzame beleggingsdoelstellingen ("Artikel 9")

Responsible investment guidelines

ISIM biedt verschillende fondsen aan, die allemaal hun eigen unieke benadering van duurzaamheid hebben. Wij beschrijven deze in onze ‘Responsible Investment Guidelines’ en de ‘Responsible Investment Guidelines – Pensioenbeleggen’. Door deze te lezen kunt u beoordelen of een fonds voor u geschikt is.

De 'Responsible Investment Guidelines' bestaan uit vier beleggingsbenaderingen: ‘Traditioneel beleggen’, ‘Verantwoord beleggen’, ‘Duurzaam beleggen’, en ‘Impactbeleggen’. In de traditionele beleggingsbenadering maken ESG-aspecten geen deel uit van het beleggingsbeslissingsproces behalve de verplichte uitsluitingen zoals controversiële wapens. Bij verantwoord beleggen maken ESG-aspecten deel uit van het besluitvormingsproces. Bij duurzaam beleggen is de beleggingsbeslissing gericht op ESG-aspecten. Beleggingen in ondernemingen met aanzienlijke negatieve gevolgen voor de duurzaamheid worden uitgesloten en beleggingen in ondernemingen die oplossingen bieden om de negatieve gevolgen voor de duurzaamheid te beperken, worden bevorderd. Bij impactbeleggen wordt een duurzame doelstelling nagestreefd. Duurzaamheid krijgt een hogere prioriteit dan financieel rendement. Bij pensioenbeleggen worden milieu- en/of sociale kenmerken bevorderd. Duurzaamheid krijgt een hogere prioriteit dan het behalen van financieel rendement.

De ‘Responsible Investment Guidelines – Pensioenbeleggen’ identifieren één beleggingsbenadering: ‘Pensioenbeleggen’. In de benadering van pensioenbeleggen worden milieu- en/of sociale kenmerken bevorderd, in combinatie met een commitment op het gebied van duurzaam beleggen.

Gedragslijnen duurzaamheidsrisico’s

Naast de algemene beleggingsrisico’s kunnen zich ook duurzaamheidsrisico’s voordoen. De negatieve gevolgen voor de waarde van beleggingen als gevolg van een gebeurtenis op ESG-gebied (de ‘duurzaamheidsrisico’s) beginnen steeds inzichtelijker te worden. In ‘Informatieverschaffing over de integratie van duurzaamheidsrisico's’ leggen we uit wat die risico’s zijn en hoe we daarmee omgaan bij onze beleggingsbeslissingen en als we beleggingsadvies geven.

Ben je benieuwd in hoeverre duurzaamheidsrisico’s zijn geïntegreerd in het beloningsbeleid van ING? 


Verklaring ongunstige effecten duurzaamheidsfactoren

De activiteiten van bedrijven en andere instellingen waarin we voor je beleggen, kunnen ongunstige gevolgen hebben voor mens, milieu en maatschappij. In de ‘ISIM Principal Adverse Impact Statement’ leggen we uit op welke wijze we daarmee rekening houden.


Actief aandeelhouderschap

ING gaat in gesprek met bedrijven waarin we voor je beleggen. Via dialoog (vaak een reeks van contactmomenten, ook wel ‘engagement’ genoemd) willen we het bestuur van bedrijven bewegen hun gedrag of de activiteiten van het bedrijf te veranderen, als we dat wenselijk achten. Met deze maatregel trachten we toekomstige duurzaamheidsrisico’s te beperken. Naast deze gesprekken stemmen we op aandeelhoudersvergaderingen om zo mede sturing te geven aan een bedrijfsvoering die toekomstbestendig is. Lees meer over de invulling hiervan in onze engagement en voting guidelines.


Productinformatie op de website

Ons document ´Productinformatie op de website´ verschaft informatie met betrekking tot transparentie in het promoten van milieu- of sociale kenmerken alsmede duurzame beleggingsdoelstellingen voor elk van onze fondsen, die onze Verantwoordelijke, Duurzame, Pensioens of Impact beleggingsbenadering volgen.

Heeft u vragen?

We gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. Als u van onze diensten gebruik blijft maken, nemen wij aan dat u akkoord gaat met het gebruik van dergelijke cookies. Meer informatie vindt u in het cookiebeleid van ING Luxembourg, dat ook voor ons geldt.

Weigeren Toestaan